شفا

روزی فردی پارسی رفت به کلیسا و دید فردی خود را مهکم به در کلیسا میفشارد . مرد پارسی که متعجب شده بود گفت : ای مرد چه میکنی؟ مرد گفت : سرطان دارم و حال نزدیک به سه سال است شفا میخواهم و مردم شهرم میگویند بیایم کلیسا . حال امده ام تا شفا یابم . مرد پارسی لبخندی میزند و میگوید : از اینجا برو و به مشهد برو . مرد پرسید چرا به مشهد .؟؟! مرد پارسی گفت : این کلیسا فقط در حد اسحال و استفراق شفا میدهد.


خخخ. به افتخار خودمون که ایرونی هستیم.

/ 0 نظر / 7 بازدید