سنگ قبر

رو سنگ قبر یارو نوشته بود ...
در سن ۱۰۲ سالگی به دیار باقی شتافت!
اخه شتافت !!!
اینو که به زور بردن ... شتافت چیه ؟؟؟ شتافت!!!

/ 0 نظر / 7 بازدید