دوستان هوا دار

عرض شود دیشب نرفتم خونه. صبح اومدم خونه بابام گفت کجا بودی؟!
گفتم خونه دوستم!
برداشت به ده تا از دوستام زنگ زد . خدا خیرشون بده..
هشتاشون گفتن : دیشب خونمون بود !
دوتاشونم گفتم : هست خونمون ولی خوابه ، بیدار شد میگم بیاد خونه.

/ 0 نظر / 6 بازدید