امر الهی

دیروز بودم خونه ، دیدم در به صدا در اومد و دختر همسایه بود ، گفت : پدر و مادرم نیستن و در خونمون قفله . میتونک بیام خونتون.
منم که فهمیدم آزمایش الهی هست . درو بستم و گفتم ما خونه نیستسم .

خخ

/ 0 نظر / 5 بازدید